DOMOV   |    AKN PONUKA   |    PROFIL SPOLONOSTI A OBCHODU   |    OBCHODN PODMIENKY   |    E-SHOP   |    KONTAKT

Veobecn obchodn podmienky

Základné údaje

Predávajúci: 

MAYDAY s.r.o.
Viestova 1390/19, Banská Bystrica 974 01
prevádzka SNP 1952-Junior , 017 07 Povaská Bystrica/vzorková predaja/, IO: 44 897 367, DI: 2022864426,I DPH:SK 2022864426.
Spolonos je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vloka íslo: 16841/S
, MAYDAY  je platcom DPH.

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzahu so spolonosou MAYDAY s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar:

Tovar alebo sluby, ktoré sa nachádzajú v ponuke poda vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamite po zistení tejto skutonosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môe kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpi.

Základné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, e odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (alej len „kúpna zmluva").

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddelitenou súasou kúpnej zmluvy. V prípade, e predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaruuje okamitú dostupnos všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutonos kupujúcemu oznámená a prípadné u uhradené finanné prostriedky vrátené na úet kupujúceho.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnos záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neruí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Základné práva a povinnosti predávajúceho

Doda na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom mnostve a kvalite, zabali ho alebo vybavi na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Má povinnos odovzda kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a uívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daovým dokladom. Má právo na riadne a vasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Základné práva a povinnosti kupujúceho

Je povinný prevzia zakúpený alebo objednaný tovar, v opanom prípade - pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradi náklady na dopravu a poštovné  a balné, s ktorými súhlasil pri objednaní tovaru.
Je povinný potvrdi v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
Má právo na dodanie tovaru v mnostve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami - uvedenom pri objednávaní tovaru.

Záverené ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeni tieto všeobecné obchodné podmienky kedykovek bez predchádzajúceho upozornenia, pokia si to bude vyadova zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnos písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a sluby v drbe má kupujúci všetky povinnosti uschovatea veci a je povinný výrobky a sluby na vlastné náklady bezpene uschova a oznai ich tak, aby boli za kadých okolností identifikovatené ako tovar predávajúceho.

Na vzahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vdy zahrujúce aj dodacie, platobné, reklamané a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzahujú príslušné ustanovenia Obianskeho zákonníka, zákona . 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona . 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebitea a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona . 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebitea pri zásielkovom predaji. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú úinnos voi kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, e si tieto všeobecné obchodné podmienky preítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Banskej Bystrici da 25.5.2018

 

 

spt
Tvorba e-shopu
王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安-秦皇岛金川集团
设为首页 - 加入收藏

王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安

来源:秦皇岛金川集团 编辑:孟杨 时间:2019-08-17 05:51:08

这批意外被查获的可卡因共计370公斤,王健这是法国本来有史以来最大规模的毒品走私案之一。

39岁的景海英,陕西突然被一双儿女起诉到法院,让她感到很意外。之前,再投址西自景被“小三”百刀划脸后,其一直骑着电动自行车,奔波于有关部门之间,希望讨回尊严和公道。

王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安

而随着媒体的关注,个万国总景的丈夫和“小三”先后以重婚罪和故意伤害罪被逮捕。本报8月12日A10版报道景海英的遭遇后,达广先后有8万多网友留言关注,这给景海英维权增添了信心。场体但景没想到会“后院失火”。

王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安

景海英说,育集其女儿今年17岁,儿子也12岁了,事发前她一直和儿女生活在一起,感情很好。记者从邓州法院了解到,团中俩原告确为景的儿女。

王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安

原告诉求为请求法院判令被告承担监护责任,部选履行抚养义务,预付原告抚养费3万元。

原告称:王健由于父母性格差异,日常生活中,父母经常因琐事吵闹。旅游购物的动机、陕西决策、陕西消费行为和市场规模等方面的数据固然令人振奋,同时我们也需要关注游客的购物体验,特别是购后评价,这对满足并提升游客的购物偏好 尤其重要。

据中国旅游研究院2013年以来12个季度开展的出境游客满意度调查结果来看,再投址西总体上是令人满意的,平均为77.9。从影响游客满意度的感知项 目来看,个万国总游客对目的地购物的总体满意度指数为73.45,低于游客对景点、住宿、交通、娱乐和餐饮的平均水平。

从购物体验来看,达广对商品质量、达广性价比、商场 服务还算基本满意,但是对购物的特色感受则不太令人满意,只有72.66,主要原因在于各地所售商品的同质化现象比较严重。随着出境旅游散客化时代的来 临,场体百货公司、场体社区商店、特色精品商店和便利店的中文标志、汉语导购、银联卡受理、免退税系统,还有WIFI的接入速度可能都会成为购物体验的重要影响因 素。

    1    2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Copyright © 2016 Powered by 王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安,秦皇岛金川集团  

sitemap

Top