DOMOV   |    AKN PONUKA   |    PROFIL SPOLONOSTI A OBCHODU   |    OBCHODN PODMIENKY   |    E-SHOP   |    KONTAKT

Veobecn obchodn podmienky

Základné údaje

Predávajúci: 

MAYDAY s.r.o.
Viestova 1390/19, Banská Bystrica 974 01
prevádzka SNP 1952-Junior , 017 07 Povaská Bystrica/vzorková predaja/, IO: 44 897 367, DI: 2022864426,I DPH:SK 2022864426.
Spolonos je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vloka íslo: 16841/S
, MAYDAY  je platcom DPH.

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzahu so spolonosou MAYDAY s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar:

Tovar alebo sluby, ktoré sa nachádzajú v ponuke poda vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamite po zistení tejto skutonosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môe kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpi.

Základné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, e odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (alej len „kúpna zmluva").

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddelitenou súasou kúpnej zmluvy. V prípade, e predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaruuje okamitú dostupnos všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutonos kupujúcemu oznámená a prípadné u uhradené finanné prostriedky vrátené na úet kupujúceho.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnos záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neruí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Základné práva a povinnosti predávajúceho

Doda na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom mnostve a kvalite, zabali ho alebo vybavi na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Má povinnos odovzda kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a uívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daovým dokladom. Má právo na riadne a vasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Základné práva a povinnosti kupujúceho

Je povinný prevzia zakúpený alebo objednaný tovar, v opanom prípade - pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradi náklady na dopravu a poštovné  a balné, s ktorými súhlasil pri objednaní tovaru.
Je povinný potvrdi v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
Má právo na dodanie tovaru v mnostve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami - uvedenom pri objednávaní tovaru.

Záverené ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeni tieto všeobecné obchodné podmienky kedykovek bez predchádzajúceho upozornenia, pokia si to bude vyadova zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnos písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a sluby v drbe má kupujúci všetky povinnosti uschovatea veci a je povinný výrobky a sluby na vlastné náklady bezpene uschova a oznai ich tak, aby boli za kadých okolností identifikovatené ako tovar predávajúceho.

Na vzahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vdy zahrujúce aj dodacie, platobné, reklamané a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzahujú príslušné ustanovenia Obianskeho zákonníka, zákona . 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona . 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebitea a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona . 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebitea pri zásielkovom predaji. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú úinnos voi kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, e si tieto všeobecné obchodné podmienky preítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Banskej Bystrici da 25.5.2018

 

 

spt
Tvorba e-shopu
 北京pk10---欢迎光临[衣食当财富网]_股票

“刺激、好玩是同学们对冰雪运动的一致评价。”4月3日,三只熊冰雪王国“冰雪进校园”活动在天心区西湖小学举行,活动现场,教练员向同学们科普了冰雪知识,还传授了冰雪运动的相关技巧。

冰雪融化,芳草芬飞,冰雪小镇封板,也敲响了夏季运营开启的大门。2019年3月30日,在2022年冬奥会举办地崇礼,七大滑雪场首次大联盟,召开了首届“崇礼国际山地度假峰会”,通过探讨崇礼的冰雪山地度假,打造与国际发展趋势接轨的四季运营模式。

以滑雪为例,很多滑雪场的雪道数量少、雪质较差,对游客的吸引力有限。对此,《意见》指出,“支持各地结合自然环境、气候条件、社会需求等因素,加强公共滑冰馆、室外滑冰场、滑雪场、综合性冰雪运动中心等场地场所建设,并配建无障碍设施。”

企业介绍

Company
Introduction

黑龙江奥格斯特旅游设备有限公司,深耕冰雪行业18年,集滑雪场规划设计选址、室内滑雪场规划设计选址、设备装备配套、售后及培训服务、运营管理四位一体,为滑雪场提供完整的“一站式”服务及科学的“量体裁衣”式项目解决方案。奥格斯特帮助您从无到有。

>>More

核心价值观
敬天爱人·合作共赢

为了更好的去了解我们

IN ORDER TO
BETTER UNDERSTAND OUR

黑龙江奥格斯特旅游设备有限公司

地址/哈尔滨市群力新区财富中心A座1723室
服务热线 0451-58902179

扫扫加入微博

扫扫加入微信

黑龙江奥格斯特旅游设备有限公司

地址:哈尔滨市群力新区财富中心A座1723室

室内滑雪场规划设计 0451-58902179
滑雪场规划设计咨询:13030031968
滑雪场设备销售热线:18545009333
滑雪场设备售后热线:18545007799

北京赛车pk10计划 北京赛车pk10计划 北京PK10 PK10计划 北京赛车pk10计划 幸运飞艇 PK10计划 北京PK10 北京PK10 PK10计划