DOMOV   |    AKČNÁ PONUKA   |    PROFIL SPOLOČNOSTI A OBCHODU   |    OBCHODNÉ PODMIENKY   |    E-SHOP   |    KONTAKT

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho a práva a povinnosti Predávajúceho pri ich spracúvaní (napr. získavaní, zhromažďovaní, zaznamenávaní, usporadúvaní, prepracúvaní alebo zmene, vyhľadávaní, prehliadaní, preskupovaní, kombinovaní, premiestňovaní, využívaní, uchovávaní, likvidácii, prenose, poskytovaní, sprístupňovaní alebo zverejňovaní) sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“).

 2. Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho výlučne v rozsahu a za účelom naplnenia ustanovení Kúpnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie Elektronickej objednávky, realizáciu dodávky Tovaru, zúčtovanie platieb, vybavenie Reklamácie a komunikáciu s Kupujúcim v rozsahu uvedenom v Elektronickej objednávke.

 3. Kupujúci udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a čestne vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne na účel vyplývajúci z Kúpnej zmluvy a na účel priameho marketingu, v rozsahu uvedenom v Elektronickej objednávke, na obdobie desiatich rokov. Kupujúci zároveň čestne vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú správne, úplné, pravdivé a aktualizované a je si vedomý občianskoprávnych a trestnoprávnych následkov tohto nepravdivého vyhlásenia.

 4. Požiadavky a námietky týkajúce sa spracúvania osobných údajov je Kupujúci povinný adresovať Predávajúcemu na základe písomnej žiadosti spôsobom a za podmienok stanovených v § 20 zákona o ochrane osobných údajov.

  5. Osobné údaje,ktoré kupujúci poskytne,slúžia výlučne pre potreby Predávajúceho a súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.Tieto údaje nebudú ďalej poskytnuté,sprístupnené,alebo zverejnené tretím osobám s výnimkou subdodávateľov Predávajúceho a len na účel,na ktorý boli poskytnuté Predávajúcemu.

  6. Kupujúci súhlasí,aby Predávajúci poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa.

   

 •  

  Vážený zákazník,milý priateľ,

  Už 10 rokov robíme všetko pre to,aby sme chránili vaše osobné údaje.Ich bezpečnosť a ochrana bola a vždy bude pre nás prioritou.Chceme vás informovať,že od 25.5.2018 budú v platnosti nové Zásady spracovania osobných údajov s cieľom ešte viac ochrániť údaje ,ktoré ste nám poskytli.

  Čo bude pre vás nové?

  Vaše údaje budeme chrániť aj naďalej. Budeme ich spracovávať na základe platného právneho dôvodu,a to predovšetkým oprávneného záujmu,plnenia zmluvy,zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

  Týmto si dovoľujeme dať do Vašej pozornosti zmenu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.Dňa 25.mája 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica č.95/46/ES/všeobecné nariadenie o ochrane údajov/a súčasne nadobudne účinnosť aj nový zákon č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,ktorý v zásade v celom rozsahu preberá znenie Nariadenia GDPR.

   

   

   

   

spät
Tvorba e-shopu